Аудио материјали од македонските дијалекти

Од колекцијата на Божидар Видоески - Фонотека на Центарот за ареална лингвистика при МАНУ

Говор Локација звук
Западно наречје (централни говории)  
С. Бардовци, Скопско Скопје
С. Шишево, Скопско Скопје glas
Битола Битола glas
С. Тополчани, Прилепско Прилеп glas
     
Западно наречје (периферни говори)  
Канео (Варош), Охрид Охрид glas
С. Трпејца, Охридско Охрид glas
С. Луково Струга glas
С. Мали Влај, Струшко Струга glas
С. Вевчани Струга glas
С. Вевчани Струга glas
Нивици, Преспа Долна Преспа, Грција glas
С. Шулин, Албанија Долна Преспа, Албанија glas
     
Југоисточно наречје  
Кочанско Кочани glas
Штип Штип glas
С.Банско Струмица glas
Берово Берово glas
С. Владимирово, Беровско Берово glas
Малеш Малешевско glas
С. Цакони, Воденско Воден, Грција glas
 
Северни говори  
С. Челопек, Тетовско Тетово glas
С. Бродец, Скопско Скопје glas
Матејче Куманово glas
С. Гиновци, Кр. Паланка Кр. Паланка glas
С. Бучиште, Пробиштип Пробиштип glas
С. Горобинци Св. Николе glas
S