English version

Македонска академија на науките и уметностите

Истражувачки центар за ареална лингвистика (ИЦАЛ)

   
:: Почетна страна ..::.. Текстови

   
 
Дигитален архив на македонскиот јазик
 
     
   
ТЕКСТОВИ
 
 
 
1875
Речник од три јазика
Ѓорѓи Пулевски
 
1890
Zur Sprachlichen Beurtellung der MACEDONISCHEN SLAVEN
Leonhard Masing
 
1891
Zur Laut- und Akzentlehre der MACEDOSLAVISCHEN DIАLEKTE
Leonhard Masing
 
1896
MACEDONISCHEN STUDIEN
Vatroslav Oblak
 
1903
За македонцките работи
Крсте Мисирков
 
1925
ABECEDAR
/  Atina
 
1934
Dwie gwary macedońskie(Suhe i Wysoka w Soluńskiem) – Teksty
Mieczysław Małecki
 
1936
Dwie gwary macedońskie(Suhe i Wysoka w Soluńskiem)  - Słownik
Mieczysław Małecki
 
1936
Documents, Contes et Chansons Slaves de l'Albanie du Sud
Andre Mazon
 
1938

L'Evangeliaire de Kulakia
Un parler Slave du Bas-Vardar

Andre Mazon, Andre Vaillant
 
1946
Македонска граматика
Круме Кепески
 
1950
Македонски правопис со правописен речник
Блаже Конески и Крум Тошев
 
1952
Grammar of the Macedonian Literary Language
Horace G. Lunt
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
   
Кон почетна страна

   
   
Creative Commons LicenseОсвен во случаите каде што е наведено поинаку, делата од Дигиталниот архив на македонскиот јазик се лиценцирани со лиценцата Криејтив комонс Наведи извор 2.5 Македонија.
Бројачот е активиран на
16 јули 2008 година во 12 часот.